The European Educational Researcher

Determination of Problems in the Basic Language Skills of University Students learning Turkish in Kazakhstan

The European Educational Researcher, Volume 2, Issue 1, 2019, pp. 17-33
OPEN ACCESS VIEWS: 251 DOWNLOADS: 148 Publication date: 15 Feb 2019
ABSTRACT
This study investigated the relationship between student characteristics (gender, major), and the problems they face when learning Turkish language skills at university level in Kazakhstan. Participants included 120 Kazakh students from three faculties (Law, Philology, and Engineering). They completed a 28 item Likert-type questionnaire which also included two open ended items. MANOVA results indicated that gender and the problems students face were not significantly related while there was a significant relation between major and the problems they face. The only statistically significant relation was found for writing skill. The Chi-square analysis results indicated no relation between both gender and major, and the most difficulty skill to learn. The possible reasons behind the results and suggestions for further research are discussed.
KEYWORDS
Turkish as a Foreign Language, Problems in Teaching Turkish, Turkish Language Skill, Teaching Turkish
CITATION (APA)
Özdemir, C., Özdemir, E. D., Choban, U., & Uysal, S. (2019). Determination of Problems in the Basic Language Skills of University Students learning Turkish in Kazakhstan. The European Educational Researcher, 2(1), 17-33. https://doi.org/10.31757/euer.212
REFERENCES
 1. Açık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Common Problems and Solutions When Teaching Turkish to Foreigners in Turkey]. International Symposium on Turkish Language Teaching and Instruction. Eastern Mediterranean University. 27-28 March, 2008. Northern Cyprus/Turkey.
 2. Ahmetbeyoğlu, A. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilerin karşılaştıkları meseleler [Issues faced by students coming to study in Turkey from the Turkic Republics]. Türk dünyasının problemleri ve çözüm önerileri. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 3. Aksan, D. (1977). Her Yonuyle Dil: Ana Cizgileriyle Dilbilim I. [Language from every aspect: Linguistics from every aspect I] Ankara: TDK Yayinlari.
 4. Aksan, D. (1995). Her Yonuyle Dil: Ana Cizgileriyle Dilbilim [Language from every aspect: Linguistics from every aspect]. Ankara: TDK Yayinlari.
 5. Allen, P., & Bennett, K. (2008). SPSS for the health and behavioural sciences. Melbourne: Thomson Learning.
 6. Arslan, M. (2010). Yabancılara Turkçe Ögretim Kılavuzu Temel Seviye. Sarajevo: International Burch University Publications.
 7. Arslan, M., & Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı [Effective use of visual and audio tools in teaching Turkish to foreigners]. Language Journal, 147, 63-86.
 8. Aydin, O. (1994). Azeri, Kazak, Özbek ve Türkmen ögrencilerde Türkçe Öğrenim Sorunları I: Söz Varlığına İlişkin Yanlışlar. [The problems in learning Turkish on Azerbaijani, Kazakh, Uzbek and Turkmen speakers: vocabulary errors]. Language Journal, 18, 16-23.
 9. Aytaş, G., & Çeçen, M. A. (2010). Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi [The Place and Importance of Teaching Grammar in Native Language Education]. Turkology Research, 27(27), 77-89.
 10. Batmaz, N. (2004). Türkiye-Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerinin Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar [Trade-Economic Relations between Turkey and Kazakhstan, Dimensions of the Investments They Make in This Country and the Problems Encountered by Turkish Entrepreneur]. Bilig/Journal of Social Sciences of the Turkic World, 29, 83-104.
 11. Biçer, N., Çoban, İ., & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk Üniversitesi örneği [The problems faced by foreign students learning Turkish: The case of Atatürk University]. International Journal of Social Research, 7(29), 125-135.
 12. Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi [The Function of Texts in Transferring of Culture in Teaching Turkish as a Foreign Language]. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 4.
 13. Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 14. Demircan, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri [Foreign Language Teaching Methods]. İstanbul: Ekin Eğitim Yayıncılık, 183-185.
 15. Emiroğlu, S. (2013). Konuşma Eğitimi. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. [Speaking Education. Handbook for Teaching Turkish to Foreigners]. Ankara: Grafiker Yayinlari.
 16. Erdogan, E. (2015). Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri. [Main Problems in Turkish Language Teaching and Solution Suggestions]. Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language: Teaching Turkish to Turkic speakers. 8-10 October, 2015. Atatürk University. Erzurum/Turkey
 17. Gemalmaz, E. (2010). Türkçenin Derin Yapısı. [Deep Structure of Turkish]. Belen Yayıncılık, Ankara.
 18. Göğüs, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. [Turkish and Writing Education in Middle Schools] Ankara: Gül Yayınevi.
 19. Gücüyeter, B. & Veyis, F. (2013). Türkiye Türkçesinin Ana Dil Dışında Bir Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Kavramlara Eleştirel Bir Bakış [A Critical Approach to the Concepts Used in Teaching Turkish as a Language other than Mother Tongue]. Ahmet Yesevi University Journal of Turkology, 2.
 20. Güvenç, B. (1997). Kültürün ABC’si [ABC of culture]. Yapi Kredi Yayinlari.
 21. Halliday, M. A. K. (2004). The Place of Dialogue in Children’s Construction of Meaning. Theoretical Models and Processes of Reading, 5, 133-145.
 22. Heinzmann, S. (2009). "Girls are better at language learning than boys": Do stereotypic beliefs about language learning contribute to girls' higher motivation to learn English in primary school? VALS-ASLA (Swiss association of applied linguistics) 89, 19-36.
 23. İsmail, Z. (2000). Kazaklara Türkiye Türkçesi öğretiminde senkronik karşılaştırmalı metodun bazı prensipleri. [Some principles of synchronic comparative method in teaching Turkish to Kazakh]. Proceedings of Teaching Turkish in the World], 46-56.
 24. Jiang, W. (2000). The relationship between culture and language. ELT journal, 54(4), 328-334.
 25. Kalfa, M. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı [Use of Oral Culture Elements in Teaching Turkish to Foreigners]. National Folklore, 25(97), 167-177.
 26. Kara, M. (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler [The Problems of Gazi University TÖMER Students in Learning Turkish and Suggestions for Their Solution]. Turkish Journal of Educational Sciences, 8(3), 661-696.
 27. Karatay, H. (2011). Süreç Temelli Yazma Modelleri: Planlı Yazma ve Değerlendirme, Yazma Eğitimi [Process Based Writing Models: Planned Writing and Evaluation, Writing Training] Ankara: Pegem Akademi Yayinlari.
 28. Küzeci, D. (2007). Yabancı Dil Öğretiminde Genel Becerilerin Kazandırılması [Gaining General Skills in Foreign Language Learning]. Selcuk University Journal of the Faculty of Literature, 18, 13-27.
 29. Okatan, H. İ. (2012). Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Sorunları. [Turkish Learning Problems of Foreign Students Studying at the Faculty of Security Sciences of the Police Academy]. Journal of Police Sciences, 14(4), 79-112.
 30. Öksüz, A. (2011). Türk soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Problems in the Teaching of Turkish to Turkic Origin People and Suggestions for Their Solution. Academic Student Research Journal, 1.
 31. Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar [The Problems Encountered in Learning Turkish by Foreign Students of Turkic Origin Coming from Turkic States and Communities to Turkish Universities. Turkish Studies, 4(3), 1819-1862.
 32. Sahin, Y. (2007). Yabanci Dil Ogretiminde Egitbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri [The Educational and Linguistic Basis of Foreign Language Teaching. Erciyes University Journal of Institute of Social Sciences, 1(22) 465-470.
 33. Senemoğlu, O. (1983). Yabancı Dil Öğretiminde Dil Düzeyleri Sorunsalı [Language Levels Problem in Foreign Language Teaching]. Turkish Language Teaching (Special Issue), 379-380.
 34. Tabachnick, B. G, & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th edn), Boston: Pearson Education.
 35. Tapan, N. (1990). Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Kültür Bağlamının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Culture Context in Teaching German as a Foreign Language]. Journal of German Language and Literature, 7, 55-68.
 36. Tekin, H. (1980). Okullarımızdaki Türkçe Öğretimi. [Turkish Teaching in Schools]. Ankara: Mars Matbaası.
 37. Tüm, G. (2014). Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları [Phonological Problems Encountered in Multinational Classrooms in Teaching Turkish As a Foreign Language]. H. U. Journal of Education, 29(2), 255-266.
 38. Türkmen, F. (2007). Türkçenin Öğretilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar [Teaching Turkish and Problems Encountered]. Proceedings of the 2nd International Grand Turkish Language Assembly, 276
 39. Turumbetova, J. (2013). Kazakistan’daki Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar [Problems encountered in Teaching Turkish Language in Universities in Kazakhstan]. International Conference on Language and Literature. Turkish in the Balkans. Hëna e Plotë Bedër University. 14-16 November, 2013. Tirana / Albania.
 40. Ungan, S. (2007). Yazma Becersinin Geliştirilmesi ve Önemi [Development and Importance of Writing Skills]. Erciyes University Journal of Institute of Social Sciences, 1(23), 461-472.
 41. Yilmaz, O. (2015). Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar [Problems Encountered by Kazakhs Learning Turkish]. Turkology Research, 37, 257-275.
LICENSE
Creative Commons License