The European Educational Researcher

A Comparative Analysis of Reading Self-Efficacy of Turkology Students

The European Educational Researcher, Volume 4, Issue 3, October 2021, pp. 291-305
OPEN ACCESS VIEWS: 444 DOWNLOADS: 176 Publication date: 15 Nov 2021
ABSTRACT
The Turkology Departments in countries other than Turkey fulfill two functions. First, they aim to equip their students with sufficient Turkish language proficiency. Second, they offer students a university degree from the Language, History and Literature program. Therefore, regarding the students who are studying in these departments, their competence in Turkish language skills on an academic level is significant. Thus, the aim of this study is to determine the reading skills self-efficacy of Turkology students studying in Bosnia and Herzegovina and Algeria. The study explored if the students’ reading self-accicay changed in line with any of the variables of country origin, gender, and student achievement level. The research data were collected by adopting the “Reading self-efficacy scale of those who learn Turkish as a foreign language” prepared by Güngör and Kan (2020), and the data obtained was analyzed using IBM SPSS Statistics 25.0 package program. According to the results of the study, it was seen that the reading self-efficacy of Bosnia and Herzegovinian students was higher than the Algerians. Additionally, it was found out that as the achievement scores and language proficiency levels of the students increased their reading self-efficacy scores also increased. Next, the self-efficacy scores of the graduate students were found to be higher than those of the undergraduate students. In addition, there was no significant difference between the self-efficacy level of the students participating in the study according to their gender. Finally, based on the findings, suggestions were given to increase the reading self-efficacy of the students at the end of the study.
KEYWORDS
Algeria, Bosnia and Herzegovina, Department of Turkology, Reading self-efficacy, Turkish teaching.
CITATION (APA)
Çangal, Ö., & Başar, U. (2021). A Comparative Analysis of Reading Self-Efficacy of Turkology Students. The European Educational Researcher, 4(3), 291-305. https://doi.org/10.31757/euer.432
REFERENCES
 1. Altunkaya, H., & Ateş, A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma özyeterlikleri ile yazılı anlatım becerileri arasındaki ilişki [The Relationship between Writing Self-Efficacy and Writing Skills of Turkish Learners as a Foreign Language]. Erzincan University Journal of Education Faculty, 19(3), 86-103, 338356.
 2. https://doi.org/10.17556/erziefd.338356
 3. Aydın, G., Şahin, A., Yağmur Şahin, E., Emre, K., & Salı, M. K. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma öz yeterliliklerinin belirlenmesi (ÇOMÜ TÖMER örneği) [Determining the speaking self-efficacy of those who learn Turkish as a foreign language (ÇOMÜ TÖMER sample)]. Journal of Awareness, 2(3S), 549564.
 4. Bakır, S. (2015). Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının, yazma becerisi öz yeterliklerinin ve Türkçe yazma becerilerinin incelenmesi [An investigation of foreign students' learning approaches, self-efficacies in writing skills and their writing skills in Turkish]. [Unpublished doctoral dissertation]. Ataturk University, Erzurum.
 5. Başar, U. (2018). Afganistan’da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine güncel bir değerlendirme [A Recent Evaluation on Teaching Turkish as a Foreign Language ın Afghanistan]. Aydın Tömer Dil Dergisi / Journal of Aydın TOMER Language, 3(1), 1-20.
 6. Büyükikiz, K. (2011). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerileri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [The Effect of Creative Writing Activities on The Writing Self-Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language]. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University, Ankara.
 7. Çangal, Ö. (2021). Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine bir değerlendirme [An Evaluation on Teaching Turkish as a Foreign Language in Algeria]. Journal of Bayburt Education Faculty, 16(special issue), 210-227, 850772. https://doi.org/10.35675/befdergi.850772
 8. Çelik, M. E. (2016). Bulgaristan’daki Türkçe öğretmenlerinin Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi [The Analyze of the Opinions of Turkish Language Teachers about the TeachingLearning of Turkish in Bulgaria]. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(2), 69-81.
 9. Çelik, M. E. (2021). Bosna Hersek’te Türkçe öğretiminin güncel durumu [Current Status of Turkish Teaching in Bosnia-Herzegovina]. Journal of Bayburt Education Faculty, 16(special issue), 108-128.
 10. Erdem, C. (2015). Polonya’daki Türkoloji bölümlerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve öğrencilerin Türkçe becerileri [Teaching Turkish Language and Literature and Turkish Language Proficiency Level of Students At Turkic Studies Departments ın Poland]. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University, Ankara.
 11. Erdem, İ., Altunkaya, H., & Ateş, A. (2017). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okur özyeterlikleri ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki [Relation Between The Literacy Self-Efficacy and The Ability of Reading Comprehension of Those Who Learn Turkish as a Foreign Language]. International Journal of Language Academy, 5(4), 74-86.
 12. Gül, B. (2006). Moğolistan’da Türkolojinin gelişimi ve Moğolistan’da yapılması gerekli Türkoloji çalışmaları üzerine [On the development of Turkology in Mongolia and the necessary Turkology Studies in Mongolia I]. Y. Koç, S.
 13. Sağlam ve C. Gelekci (Ed.), I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri [I. Proceedings Of The Symposium On Turkic Studies] (pp. 203-217). Hacettepe University Institute of Turkish Studies.
 14. Güngör, H. ve Kan, A. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuma öz yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [A Scale Development Study for the Determination of Reading Self Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language]. International Journal of Language Academy, 8(3), 49-
 15. 62.
 16. Karadağ, N. (2018). Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve Lübnan Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen öğrencilerin dil öğrenmedeki ihtiyaç ve nedenleri [The needs and reasons of Turkish students in language learning at Lebanon University Turkology Department and Lebanon Yunus Emre Institute]. A. Uysal (Ed.), Uluslararası
 17. Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı [International Congress of Turkish Culture and civilization full text paper book] (pp. 459-468). Balıkesir University.
 18. Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. A. Tanrıögen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde [In Scientific research methods] (pp. 57-86). Anı Publishing.
 19. Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması [SelfEfficay Belif and Enhancement of Learning Performance]. Journal of Uludağ University Faculty of Education, 21(1), 111-133.
 20. Kurudayıoğlu, M., & Güngör, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma öz yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The Study of Speaking Skills Self-Efficacy of Turkish Learners as a Foreigng Language ın Terms of Various Parameters]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 6(2), 1105-1121.
 21. Melanlıoğlu, D. ve Demir Atalay, T. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yazma öz yeterlı̇klerı̇nde yaratıcı yazma uygulamalarının etkisı̇ [The Effect of Creative Writing Activities on The Writing Self-Efficacy of Learners of Turkish as a Foreign Language]. Turkish Journal of Social Research, 20(3), 697-721.
 22. Moralı, G. (2019). Examination of the reading self-efficacy of learners of Turkish as a foreign language regarding some variables. International Journal of Instruction, 12(1), 1445-1458.
 23. Özdemir, C., Temizyürek, F. & İltar, L. (2015). Presence of Turks and Turkish Teaching in Lebanon. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(3), 131-143.
 24. Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma öz yeterliliklerinin değerlendirilmesi [Assessment of Self-Efficacies of Learners of Turkish as a Foreign Language]. Türkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi /Turkish Journal of Social Research, 16(2), 269-290.
 25. Ustabulut, M. Y., & Kara, K. (2016). Romanya’da Türk dili tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji eğitimi [Education of History of Turkish Language in Romania and Turkology in Dobruja (Constanta)]. Aydın Tömer Dil Dergisi / Journal of Aydın TOMER Language, 1(2), 1-16.
 26. Ülper, H., Yaylı, D., & Karakaya, İ. (2013). Okur öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi [Developing the Reader SelfEfficacy Scale]. Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(1), 85-100.
LICENSE
Creative Commons License